נספח א - פניה למסלקה הפנסיונית

לכל מאן דבעי,

הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א)
מייפה הכוח (הלקוח):


מיופה הכוח סוכן/ יועץ פנסיוני, במקרה של סוכן/ יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח הינו התאגיד:
שם תאגיד: אסף פרץ - סימפל סוכנות לביטוח (2019) בע"מ |  רישיון מס' 516064854
אשר הינו: 1. יועץ פנסיוני  ; 2. סוכן ביטוח פנסיוני  3. סוכן שיווק פנסיוני - סמן את האפשרות המתאימה.

טלפון 03-7221122 מייל office@simple-ins.co.il


אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הסוכן/ היועץ הפנסיוני, או מי מטעמו 1, לפנות בשמי לכל גוף מוסדי 2  לשם  קבלת מידע 3 אודות מוצרים פנסיוניים 4 ותכניות ביטוח 5 לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך.העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.

ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד)

שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים
ותוכניות הביטוח שברשותך.


***הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה**

ולראיה באתי על החתום:

1 מי מטעמו - עובד הקשור לעבודתו של בעל הרישיון, הפונה בשמו לגוף המוסדי. פניה כאמור באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תיעשה בכפוף לתקנות בפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים()אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית(, התשע"ב-1021 .
2 גוף מוסדי - כל אחד מאלה: חברת ביטוח או חברה מנהלת של קופת גמל, של קרן השתלמות או של קרן פנסיה.
3 מידע - לרבות פרטי הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלי במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.
4 מוצר פנסיוני - מוצר פנסיוני כהגדרתו בסעיף 2 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 32ט)ז()1 ) לחוק הייעוץ הפנסיוני.
5 תכנית ביטוח - תכנית ביטוח מפני סיכון מוות )לרבות אם הוא נלווה לביטוח משכנתא( או מפני סיכון אובדן כושר עבודה.

תודה על פנייתך, נעמוד איתך בהקדם לתיאום פגישה