top of page
Investment Chart

ניהול כספים

מיפוי נכסים פיננסים ובניית מודל הצלחה

בתכנית זו אנו ממפים את כל הכספים הקיימים על שמך, החל מקופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות ועד לנכסים והתחייבויות פרטיים.
אנו מסווגים את הכספים למי מודלי מס שיאפשרו לכם מבנה רווחים עם פחות תשלומי מיסוי.
התכנית מבוצעת ע"י כלכלן ומנהל השקעות

ניהול כספים: Packages
bottom of page